OFCCP قصد دارد داده های درخواستی EEO-1 را پس از سال جدید منتشر کند


Laura A. Mitc، یک مدیر ارشد در دنور، ک،ادو، دفتر ،ون لوئیس PC است.

خانم میچل یکی از مدیران گروه عملکرد مثبت و دفاع OFCCP شرکت است که نماینده پیمانکاران ،تی و غیر،تی در امور دفتر برنامه های انطباق قرارداد فدرال (OFCCP)، آماده سازی و دفاع از ممیزی های OFCCP، و مشاوره با کارفرمایان در مورد مسائل ناشی از آن است. ..


منبع: https://www.natlawreview.com/article/ofccp-notifying-non-objecting-contractors-intent-to-disclose-eeo-1-dat،