پادکست سازگاری FinCEN شرکتی


William D’Angelo، III شریک دفتر ArentFox Schiff در لس آنجلس است. ویلیام یک مشاور شرکتی قابل اعتماد، به مشتریان کمک می‌کند تا ادغام‌ها، اکتساب‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و ،وج‌های پیچیده را انجام دهند و دهه‌ها هوش قانونی و تجربه چرخش شرکتی را برای هر معامله به کار ببرند. او همچنین برای مشاوره به مشتریان در زمینه حاکمیت شرکتی، جبران خسارت اجرایی و وظایف امانتی مورد توجه است.

ویلیام در انجام معاملات در مقیاس بزرگ و پیچیده برای شرکت های رسانه ای و سرگرمی، از جمله ادغام و تملک، مهارت دارد.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/corporate-transparency-act-podcast