قانون پیشنهادی پیمانکاران دولتی را ملزم به افشای خطرات مرتبط با آب و هوا می کندقانون پیشنهادی پیمانکاران ،تی را م،م به افشای خطرات مرتبط با آب و هوا می کند


منبع: https://www.natlawreview.com/article/proposed-rule-would-require-government-contractors-to-disclose-climate-related-risks