آنچه که هر شرکت چندملیتی باید درباره … مبارزه با فساد بداندآنچه که هر شرکت چندملیتی باید درباره … مبارزه با فساد بداند


منبع: https://www.natlawreview.com/article/what-every-multinational-company-s،uld-know-about-anti-corruption