آخرین تماس: نظرات عمومی در مورد قانون کاهش تورم مشوق های مالیاتی انرژی پاک تا 4 نوامبر درخواست می شودآ،ین تماس: نظرات عمومی در مورد قانون کاهش تورم مشوق های مالیاتی انرژی پاک تا 4 نوامبر درخواست می شود


منبع: https://www.natlawreview.com/article/last-call-public-comments-inflation-reduction-act-clean-energy-tax-incentives-are