گره گشایی از کار مردم از نعمات الهی است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8534273/%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA