کاخ سفید OSTP و NNCO روز ملی فناوری نانو را در سال 2022 علامت گذاری می کنندکاخ سفید OSTP و NNCO روز ملی فناوری نانو را در سال 2022 علامت گذاری می کنند


منبع: https://www.natlawreview.com/article/white-،use-ostp-and-nnco-mark-national-nanotechnology-day-2022