چین بیانیه استفاده مورد نیاز برای علائم تجاری را اضافه می کند؟چین بی،ه استفاده مورد نیاز برای علائم تجاری را اضافه می کند؟


منبع: https://www.natlawreview.com/article/،a-to-add-statement-use-requirement-trademarks