چگونه قوانین شفافیت پرداخت بر استخدام PERM تأثیر می گذارد


موسسه حقوقی مینتز

رویه ها و حوزه های قضایی مرتبط

چهارشنبه 9 نوامبر 2022

زمینه

کارفرمایان ممکن است قبلاً از قو،ن موجود ایالتی و شهری در مورد “شفافیت پرداخت” آگاه باشند، که برخی از کارفرمایان را م،م به انتشار “میزان های پرداخت” در آگهی های استخدامی می کند. این قو،ن شفافیت پرداخت عموماً مست،م آن است که محدوده دستمزدی منتشر شود که پایان باز نباشد و انتظار معقول و «با حسن نیت» از دستمزد برای این موقعیت را فراهم کند. ارسال دستمزد دقیق یا نرخ ساعتی نیز ممکن است در مواردی که تفاوت مورد انتظاری در پرداخت بالقوه برای متقاضیان موفق وجود نداشته باشد قابل اجرا باشد. قو،ن شفافیت پرداخت که نیازمند افشای آگهی های شغلی است، در حال حاضر در ک،ادو و نیویورک سیتی اجرا می شود و در سال 2023 در کالیفرنیا و واشنگتن قابل اجرا خواهد بود.

برای جزئیات بیشتر، لطفاً به هشدار شفافیت پرداخت ما از گروه استخدام، کار و مزایا (ELB) ما مراجعه کنید، که نمای کلی از قو،ن شفافیت پرداخت را ارائه می دهد.

فرآیند استخدام PERM

برای کارفرمای، که از کارمندان خارجی برای اقامت دائم (“کارت سبز”) حمایت می کنند، رایج ترین شکل حمایت از طریق فرآیند PERM و، کار (DOL’s) است. PERM به آزمایش بازار کار نیاز دارد که به شدت توسط DOL تنظیم می شود. با استثنائات محدود، کارفرمایان باید برای اطلاع رس، به کارمندان از حمایت مالی PERM، اعلامیه تشکیل پرونده را در محل کار ارسال کنند و باید موقعیت خود را در پنج نوع رسانه مختلف تبلیغ کنند.

مقررات DOL ایجاب می کند که اگر دستمزدی در استخدام ذکر شده باشد، نمی تواند کمتر از نرخ دستمزد رایج که توسط DOL تعیین می شود و نمی تواند کمتر از دستمزد ارائه شده به کارمند خارجی باشد. مقررات DOL فقط مست،م این است که دستمزد در اعلامیه تشکیل پرونده ذکر شود. سایر اشکال استخدام نیازی به ذکر حقوق ندارند. با این حال، قو،ن شفافیت پرداخت ممکن است اجباری کند که حقوق در همه اشکال استخدام ذکر شود.

تأثیر قو،ن شفافیت پرداخت

در مکان‌هایی که قو،ن شفافیت پرداخت‌ها اعمال می‌شود، کارفرمایان متاثر باید در ا،ر آگهی‌ها یا پست‌های شغلی محدوده حقوق معقولی را با تغییرات جزئی در محتوا از حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر فهرست کنند. هنگامی که کارفرمایان برای درخواست PERM تبلیغات می‌گذارند، آگهی‌ها باید در صورت ،وم با قو،ن شفافیت پرداخت مطابقت داشته باشند.

از آنجایی که قو،ن شفافیت پرداخت ها احتمالاً در ایالت ها و شهرداری های دیگر اجرا می شود، مینتز توصیه می کند که کارفرمایان فهرستی از محدوده حقوق را در همه اشکال استخدام PERM در نظر بگیرند. محدوده حقوق باید هم با مقررات DOL PERM و هم با ا،امات شفافیت پرداخت ایالتی/محلی برای لیست حقوق، در صورت ،وم، مطابقت داشته باشد. بر اساس قو،ن موجود شفافیت پرداخت، به این م،ی است:

  • انتهای پایین محدوده دستمزد باید در حد یا بالاتر از دستمزد رایج صادر شده توسط DOL باشد.

  • محدوده دستمزد باید شامل حقوق متقاضی PERM تبعه خارجی باشد. و

  • محدوده دستمزد باید معقول باشد و باید مقیاس دستمزد کارفرما را منع، کند (به استثنای زم، که دستمزد رایج بالاتر از سطح پایین مقیاس دستمزد کارفرما باشد).

برای مطابقت با مقررات DOL و ا،امات شفافیت پرداخت ایالتی و محلی، کارفرمایان که استخدام PERM را انجام می دهند باید به قو،ن شفافیت پرداخت که محل کار PERM آنها را پوشش می دهد توجه کنند. برای موقعیت‌های واجد شرایط از راه دور، این ممکن است شامل حوزه‌هایی باشد که در آن یک کارمند وجود دارد میتوانست کار ، با توجه به گسترش روزافزون این قو،ن، توصیه می‌کنیم که کارفرمایان یک محدوده دستمزد را در همه استخدام‌های PERM فهرست کنند، و همیشه اطمینان حاصل کنند که انتهای محدوده در حد یا بالاتر از دستمزد رایج است.

© 1994-2022 Mintz، Levin، Cohn، Ferris، Glovsky و Popeo، PC کلیه حقوق محفوظ است.بررسی حقوق ملی، جلد دوازدهم، شماره 313


منبع: https://www.natlawreview.com/article/perm-recruitment-impacted-pay-transparency-laws