هفت مدیر شرکت استعفا می دهند: وزارت دادگستری به اجرای قوانین علیه اعضای هیئت مدیره که در هیئت مدیره رقبا مشغول به کار هستند، می افزاید.هفت مدیر شرکت استعفا می دهند: و، دادگستری به اجرای قو،ن علیه اعضای هیئت مدیره که در هیئت مدیره رقبا مشغول به کار هستند، می افزاید.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/seven-corporate-directors-resign-doj-ramps-enforcement-a،nst-board-members-serving