مکالمات مشتری: مصاحبه با لیسی باندی، SVP، مدیر ارشد حقوقی، و منشی شرکت در PetSmart [PODCAST]



مکالمات مشتری: مصاحبه با لیسی باندی، SVP، مدیر ارشد حقوقی، و منشی شرکت در PetSmart [PODCAST]


منبع: https://www.natlawreview.com/article/client-conversations-interview-lacey-bundy-svp-chief-legal-officer-and-corporate