مدیران سابق بورس ۱۲ شهریور محاکمه می‌شوند/ متهمان حادثه شاهچراغ قصد خرابکاری در اربعین را داشتند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8533932/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF