طبق گزارش‌ها، سایت‌های پرطرفدار ثبت الکترونیکی مالیات، اطلاعات مالیاتی را به متا ارسال کرده‌اندطبق گزارش‌ها، سایت‌های پرطرفدار ثبت الکترونیکی مالیات، اطلاعات مالیاتی را به متا ارسال کرده‌اند


منبع: https://www.natlawreview.com/article/popular-tax-e-filing-sites-reportedly-sent-tax-info-to-met،