راهنمایی NIL برای مدارس عضو از NCAA


در 26 اکتبر 2022، هیئت مدیره بخش I NCAA دستورالعمل جدیدی را منتشر کرد که در آن نحوه مشارکت مدارس با نام، تصویر و شباهت (NIL) فعالیت های دانش آموزان ورزشکار ثبت نام شده را روشن می کند. از زمان انتشار اولیه خط مشی NIL توسط NCAA در 1 ژوئیه 2021، هیئت مدیره راهنمایی های اضافی را در می 2022 و دو پرسش و پاسخ در نوامبر 2021 و ژوئیه 2022 صادر کرده است. راهنمای اخیر فهرستی غیر جامع از رفتار مجاز و غیرمجاز ارائه می دهد و ت،یم بندی می کند. مشارکت مدارس به چهار دسته: (1) آموزش و نظارت نهادی، (2) حمایت نهادی از فعالیت NIL دانش آموز-ورزشکار، (3) حمایت نهادی برای نهاد/جمعی NIL و (4) مذاکره، ت،یم درآمد و جبران خسارت.

آموزش و نظارت نهادی

با توجه به آموزش و نظارت، NCAA بیان کرد که مدارس می‌توانند و باید منابع آموزشی را – به ویژه در رابطه با سواد مالی، مالیات، کارآفرینی و رسانه‌های اجتماعی – برای دانش‌آموزان ورزشکار ثبت‌نام شده و آینده و همچنین برای گروه‌ها و تقویت‌کنندگان فراهم کنند. علاوه بر این، NCAA خاطرنشان کرد که مدارس باید از دانش‌آموزان ورزشکار بخواهند که فعالیت‌های NIL خود را به بخش ورزش گزارش دهند، در صورتی که توسط قانون ایالتی مجاز باشد. NCAA صراحتاً هیچ گونه رفتار غیرمجاز را در رابطه با فعالیت های آموزشی و نظارتی شناسایی نکرد.

حمایت نهادی از فعالیت دانشجویی ورزشکار NIL

NCAA در رابطه با حمایت از فعالیت NIL دانش‌آموز ورزشکار، به آنچه مدارس می‌توانند و نمی‌توانند انجام دهند، می‌پردازد. این راهنما روشن می‌کند که در حالی که یک مدرسه می‌تواند دانش‌آموزان ورزشکار را از فرصت‌های NIL مطلع کند، آنها نمی‌توانند فعالیت NIL دانش‌آموز ورزشکار را توسعه، اجرا یا اجرا کنند، مگر اینکه مزیت ی،ان برای همه دانش‌آموزان فراهم شود. این راهنما فهرست غیر جامعی از فعالیت‌های مجاز را شامل می‌شود، از جمله، اداره یک «بازار» که دانشجویان ورزشکار را با فرصت‌های NIL مطابقت می‌دهد، ارائه اطلاعات تماس دانشجویان ورزشکار به نهادهای NIL و معرفی دانشجویان ورزشکار به نمایندگان NIL. فعالیت‌های غیرمجاز شامل ارائه خدمات دانشجویان ورزشکار (مثلاً آماده‌سازی مالیات، بررسی قرارداد و غیره) یا دسترسی به تج،ات (مثلاً دوربین‌ها، رایانه‌ها و غیره) برای پشتیب، از فعالیت NIL است، مگر اینکه مزیت برای همه دانش‌آموزان در دسترس باشد. علاوه بر این، مدارس از برقراری ارتباط با نهادهای NIL در مورد غرامت یک دانش آموز ورزشکار یا تشویق یک نهاد NIL برای انجام درخواست یک دانش آموز ورزشکار ممنوع هستند.

پشتیب، نهادی برای نهاد/جمع NIL

تحت دستورالعمل جدید، کارکنان مدرسه می توانند با ارائه اطلاعات تماس و دارایی های اهداکننده (به ،وان مثال، بلیط، سوئیت)، تسهیل جلسات با اهداکنندگان و حتی کمک به جمع آوری پول، از نهادهای NIL حمایت کنند. با این حال، مدارس از اهدای پول نقد به نهادهای NIL، تشویق اهداکنندگان برای تأمین مالی یک نهاد NIL یا اجازه دادن به کارکنان بخش ورزشی برای استخدام توسط یک نهاد NIL منع شده اند.

مذاکره، ت،یم درآمد و جبران خسارت

دستورالعمل NCAA روشن می‌کند که مدارس، کارکنان و شرکت‌های متعلق به کارکنان نمی‌توانند در مذاکره یا جبران خسارت دانش‌آموزان ورزشکار برای فعالیت‌های NIL مشارکت داشته باشند. این شامل نمایندگی دانشجویان ورزشکار در معاملات NIL، انعقاد قرارداد با دانشجویان ورزشکار برای فروش محصولات مرتبط با NIL و پرداخت غرامت به دانشجویان ورزشکار برای تبلیغ یک مسابقه ورزشی است. علاوه بر این، مربیان ممکن است به خاطر ارتقای اردوی یک مربی به دانش آموز ورزشکار غرامت ندهند.

ماریسا مک کانل، همکار سال اول، در این مشاوره مشارکت داشت.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/ncaa-releases-updated-nil-guidance-to-member-sc،ols