دادگاه عالی ایالات متحده قانون جلوگیری از ظلم به حیوانات مزرعه کالیفرنیا را تایید کرد (گزاره 12)دادگاه عالی ایالات متحده قانون جلوگیری از ظلم به حیوانات مزرعه کالیفرنیا را تایید کرد (گزاره 12)


منبع: https://www.natlawreview.com/article/us-supreme-court-up،lds-california-s-prevention-cruelty-to-farm-animals-act