تکذیب پرداخت حق‌الزحمه به اعضای هیئت عالی مولدسازی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8549976/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C