توضیحات سازمان زندان‌ها درباره انتشار بیانیه‌ها و نقل‌قول برخی زندانیان پرحاشیه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8547220/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84%E2%80%8C%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87