برخورد با فسادهایی مثل «واردات چای» اراده قوه قضائیه را نشان داد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8689109/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF