بازگشت ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه به روال سابق

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8709974/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82