امنیت سایبری توسط دولت بایدن هریس خطاب شده است


در اقتصاد دیجیتال امروزی، شرکت‌ها با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در مدیریت خطرات حریم خصوصی و امنیت سایبری مرتبط با جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی مشتریان و کارمندان خود مواجه هستند. چارچوب پیچیده ا،امات قانونی جه، که بر جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی تأثیر می‌گذارد، این امر را ضروری می‌سازد که ،ب‌وکارهای مدرن اگر می‌خواهند به طور مؤثر در اقتصاد امروز رقابت کنند، درک پیچیده‌ای از مسائل داشته باشند.

عمل حریم خصوصی و امنیت سایبری Hunton Andrews Kurth LLP به شرکت ها کمک می کند تا داده ها و …


منبع: https://www.natlawreview.com/article/biden-harris-administration-statement-cybersecurity-americ،