از تجدید اوقات پرونده‌ها در ایام پایانی سال جلوگیری شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8688275/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF