اخبار کار و استخدام آوریل که بر کسب و کار شما تأثیر می گذارد


جاناتان جی. اسپیتز یک مدیر ارشد در آتلانتا، جورجیا، دفتر ،ون لوئیس PC است. او یکی از رهبران گروه کار و اقدامات پیشگیرانه این شرکت است.

آقای اسپیتز به طور گسترده سخنر، می کند، آموزش مدیریت انجام می دهد، و به مشتریان در مورد ابتکارات قانونی و نظارتی، استراتژی های شرکتی، اخلاق تجاری، مسائل رسانه های اجتماعی و تغییر چشم انداز نظارتی مشاوره می دهد. او نیازهای عملی و عملیاتی شرکت های آمریکایی را درک می کند و به طراحی استراتژی های عملی برای به حداقل رساندن ریسک و به حدا،ر رساندن عملکرد کمک می کند. او نمایندگی کرده است …


منبع: https://www.natlawreview.com/article/top-five-labor-law-developments-april-2023