برگزاری نشست نمایندگان دادستان‌های کشور‌های حاشیه دریای خزر

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8710504/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1

ارزیابی ۳۲۳ ساختمان پرخطر در تهران/ ۱۳۷ بیمارستان ناایمن در اولویت مقاوم سازی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8710247/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%B3%DB%B2%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

تدوین راهبرد ملی مقابله با فساد و لایحه استرداد دارایی‌ها

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8709885/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

بازگشت ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه به روال سابق

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8709974/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82

ابطال ممنوعیت نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس قبل از ۱۰ سال

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8709368/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84

برخورد قاطع با مخلان امنیت در جامعه/ حکم چند پرونده مهم در سال ۱۴۰۲ اجرا شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8709185/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

استرداد ۵۴۰ میلیارد تومان در پرونده یکی از بدهکاران کلان بانکی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8707893/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

آخرین وضعیت پرونده زمین ۱۰۰۰ میلیاردی حوزه علمیه ازگل/ تشکیل دو پرونده قضایی درباره آبگرفتگی‌های اخیر اهواز

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8707890/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2