وزارت بهداشت از مراکز درمانی غیرمجاز بازرسی نمی‌کند!

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8618049/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

محاکمه یک سوئدی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8617870/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

جریمه میلیاردی دو مدرسه دخترانه در تهران/ چند خودروساز ۷۹۸ هزار میلیارد جریمه شدند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8617554/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B9%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

فرصت چهارساله مردم برای دریافت سند رسمی املاک قولنامه‌ای

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8616713/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C

مزایده‌های دادگستری تهران باید به‌صورت الکترونیک انجام شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8616741/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF

رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8616843/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF

کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری/ به دستگاه‌های پرشکایت نامه زده شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8616843/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF