پرونده‌های طلاق در شعب خانواده نباید معطل بماند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8777385/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

ادعای اخذ رشوه در ازای اعطای پست در شهرداری صحت‌سنجی شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8777676/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

سنددار شدن همه اراضی دستگاه‌های اجرایی تا پایان مهرماه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8777507/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

۲۱۲ هزار و ۲۶۳ مورد ملاقات مردمی در خرداد ماه توسط مسئولان قضایی انجام شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8777283/%DB%B2%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B6%DB%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

نیکوکاری با اهدای هزینه مراسم سالگرد مادرش یک زندانی را آزاد کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8776762/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

راه اندازی ۱۰ هیأت برای اجرای قانون حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8776903/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

پرونده مطبوعاتی خبرگزاری تسنیم در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8777066/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8776781/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تأثیر استفاده از پابند الکترونیک در کاهش جرم سرقت

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8773389/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA