ایجاد وحدت میان ملل و دول اسلامی یکی از راهبرد‌های اساسی ایران است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8754180/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

همکاری‌های دو کشور ایران و قطر مطلوب و روبه پیشرفت است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8754239/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اعتراض تتلو به حکم دادگاه/ تشکیل پرونده‌ برای سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8753810/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

دادستانی تهران برای روزنامه هم‌میهن پرونده قضایی تشکیل داد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8753553/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

وکیل کیست و وظیفش چیست؟ موسسه حقوقی تهران وکیل

اما در شرایط دیگری شما می توانید شخص دیگری را که وکیل دادگستری نباشد، به عنوان وکیل خود انتخاب کنید که به این شخص وکیل اتفاقی می گویند. در شرایط دیگری شما می‌توانید شخص دیگری را که وکیل دادگستری نباشد، به‌عنوان وکیل خود انتخاب کنید که به این شخص وکیل اتفاقی می‌گویند. بتواند تمامی خدمات… ادامه خواندن وکیل کیست و وظیفش چیست؟ موسسه حقوقی تهران وکیل

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

از تعطیلی یک واحد تولیدی با ۲۳۰ کارگر جلوگیری شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8751549/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

تاکید رئیس کل دادگاه‌های انقلاب تهران بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8751735/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

با مالک ساختمان و دستگاه‌های خاطی در مرگ ۲ کارگر برخورد قانونی می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8751712/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF