FCC بخش 25 را پیشنهاد می کند که قوانین صدور مجوز برای ایستگاه های زمینی و ماهواره ای را تغییر دهد


در 30 نوامبر 2022، کمیسیون ارتباطات فدرال (“کمیسیون”) یک پیش نویس اعلامیه قو،ن پیشنهادی (“پیش نویس NPRM”) که در صورت تصویب، برای اولین بار از سال 2015 در مورد تغییرات جامع قو،ن مجوز ماهواره و ایستگاه زمینی ،مت 25 نظر خواهد داد.[1] پیش‌نویس NPRM نشان‌دهنده گامی مهم در تلاش‌های کمیسیون برای تسهیل نوآوری در صنعت ماهواره است و تغییراتی را پیشنهاد می‌کند که مصلحت، انعطاف‌پذیری و درمان‌پذیری بیشتر در فرآیند صدور مجوز را تسهیل می‌کند.

از زمان آ،ین سفارش ساده‌سازی نزدیک به یک دهه پیش، صنعت ماهواره‌ای مدار غیرزمینی (“NGSO”) به طور تصاعدی رشد کرده و چند برابر شده است، با شرکت‌های جدید و خدمات جدید که با سرعتی بی‌سابقه ظهور و بلوغ می‌کنند. از طریق پیش‌نویس NPRM، کمیسیون فرآیند به‌روزرس، قو،ن بخش 25 را آغاز می‌کند تا «به کمیسیون کمک کند تا با تعداد بی‌سابقه برنامه‌های کاربردی ماهواره‌ای نوآورانه در عصر جدید فضا هماهنگ باشد».[2] کمیسیون از همان ابتدا اه، خود را روشن می‌کند و به طور آزمایشی به این نتیجه می‌رسد که «به نفع عمومی است که در روند رسیدگی به درخواست مجوز و به طور خاص شروع به ایجاد سابقه عمومی در برنامه‌ها زودهنگام شود».[3]

پیش‌نویس NPRM چهار حوزه را مشخص می‌کند که از طریق آنها کمیسیون اصلاح قو،ن ،مت 25 را برای ساده‌سازی مجوز ایستگاه‌های ماهواره‌ای و زمینی پیشنهاد می‌کند:

  1. مقبولیت – نگهداری برنامه هایی که با تخصیص های بین المللی مطابقت ندارند.

  2. تکرارپذیری – تجدید نظر در ضرورت قانون سیستم‌های ساخته نشده برای سازمان‌های غیر ،تی.

  3. درمان پذیری – رسیدگی به رویه ها برای برنامه های ناقص یا متناقض؛ و

  4. مصلحت – توسعه فرآیندهایی برای تسریع در ج، زم، پردازش برنامه.

مقبولیت

از سال 2003، درخواست ایستگاه فضایی که از اختیارات لازم برای فعالیت در باند فرکانسی که در سطح بین‌المللی برای چنین عملیاتی تخصیص داده نشده است، غیرقابل قبول تلقی می‌شود – “پیش از موعد” – صرف نظر از اینکه درخواست معافیت شده باشد یا خیر. پیش نویس NPRM پیشنهاد می کند که، مشابه قو،ن ساده Smallsat که در سال 2020 تصویب شد،[4] مواردی وجود دارد که در آن چشم پوشی از ج، تخصیص فرکانس برای اجازه دادن به عملیات ناسازگار بر اساس «استدلال حمایتی کافی» ضروری است. بنابراین، پیش‌نویس NPRM پیشنهاد می‌کند که معیارهای قابل قبول اصلاح شود تا این درخواست‌های معافیت در شرایط رویه‌ای برابر با سایر درخواست‌های چشم پوشی از قو،ن ماهوی قرار گیرند و اجازه داده شود که آنها برای تشکیل پرونده پذیرفته شوند.

تکرارپذیری

قانون سیستم‌های ساخته نشده از درخواست مجوز اضافی سیستم ماهواره‌ای مشابه NGSO در یک باند فرکانسی خاص، در صورتی که آن متقاضی قبلاً درخواستی در پرونده داشته باشد یا یک سیستم ماهواره‌ای مشابه NGSO دارای مجوز اما ساخته نشده در همان باند فرکانسی داشته باشد، مانع از درخواست آن می‌شود.[5] پیش‌نویس NPRM پیشنهاد می‌کند در مورد اینکه آیا قانون سیستم‌های ساخته نشده مانعی برای مقبولیت برنامه‌های ماهواره‌ای قانونی است و اگر چنین است، آیا باید اصلاح شود یا خیر، نظر داده شود. پیش نویس NPRM همچنین بررسی می کند که آیا راه های دیگری وجود دارد که در آن محدودیت های سیستم های ساخته نشده باید به روز شوند تا وضعیت فعلی توسعه سیستم های NGSO را منع، کنند یا اینکه آیا منطق زیربنای این قانون حتی امروز مربوط است.

درمان پذیری

بر اساس قو،ن ،مت 25، درخواست تنها در صورتی برای تشکیل پرونده پذیرفته می شود که پس از بررسی اولیه کمیسیون، “به طور قابل ملاحظه ای کامل” تشخیص داده شود.[6] در حالی که این امر مست،م این نیست که برنامه “حرف کامل” باشد، اغلب به این م،ی است که مغایرت یا حذف ممکن است منجر به رد شدن یک برنامه یا عدم بازگشت هیچ اقدامی شود.[7] پیش نویس NPRM با توجه به اینکه رد یا بازگرداندن یک درخواست می تواند تأثیرات منفی بر اولویت ثبت درخواست یا شرکت در یک دور پردازش داشته باشد، پیشنهاد می کند در مورد اینکه آیا باید فرآیندهایی را اتخاذ کرد تا به متقاضیان (یا کارکنان) اجازه اصلاح برخی حذفیات یا ناهماهنگی ها را بدهند، نظر داده شود. درخواست ثبت شده، از جمله اینکه آیا درخواست معافیت باید مورد نیاز باشد و اینکه آیا چنین فرآیندی قابلیت اطمینان اطلاعات موجود در پرونده را کاهش می دهد یا خیر.

بهره وری

در آ،ین دستور ساده‌سازی، کمیسیون پیش‌بینی کرده بود که بیشتر مجوزهای ایستگاه‌های ماهواره‌ای و زمینی ظرف دو ماه پس از تشکیل پرونده، اجرایی می‌شود. پیش‌نویس NPRM پیشنهاد می‌کند که در مورد زمان‌های پردازش پیش‌بینی‌شده برای «کاربردهای ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی بدون منازعات ساده» نظر داده شود و می‌پرسد که آیا «منطقی» است که کمیسیون زمان‌های پردازش مورد انتظار خود را «رمدسازی کند یا به نحو دیگری برجسته کند».[8] کمیسیون همچنین در نظر دارد در مورد اینکه چه نوع برنامه‌هایی باید «سرراست» یا «روال» در نظر گرفته شوند و در نتیجه مشمول چنین دستورالعمل‌های زمان‌بندی شوند، نظر بدهد.

انتظار می رود که کمیسیون در جلسه آزاد 21 دسامبر 2022 به پیش نویس NPRM رأی دهد.

برای هر گونه سؤال در مورد پیش نویس NPRM کمیسیون یا برای راهنمایی در مورد تأثیر بالقوه آن بر صدور مجوز ماهواره یا ایستگاه زمینی، لطفاً با وکیل Sheppard Mullin Telecom در زیر تماس بگیرید.


پانویسها و منابع

[1] به تسریع پردازش اولیه برنامه های ماهواره ای و ایستگاه های زمینی مراجعه کنید, IB Docket Nos. 22-411; 22-271، اطلاعیه قو،ن پیشنهادی، FCC-CIRC2212-02 (30 نوامبر 2022) (پیش نویس) (“پیش نویس NPRM”)؛ بررسی جامع قو،ن صدور مجوز و بهره برداری از خدمات ماهواره ایs, IB Docket No. 12-267, Second Report and Order, 30 FCC Rcd 14713, ¶ 258 (2015) (“بخش 25 ساده سازی گزارش و نظم دوم”).

[2] پیش نویس NPRM، ¶ 1.

[3] شناسه 12.

[4] به ساده‌سازی رویه‌های صدور مجوز برای ماهواره‌های کوچک مراجعه کنیدIB Docket No. 18-86, Report and Order, 34 FCC Rcd 13077, ¶ 115 (2019).

[5] 47 CFR § 25.159 (b).

[6] بخش 25 ساده سازی گزارش و نظم دوم، ¶ 258.

[7] شناسه.

[8] پیش نویس NPRM، ¶ 17.

حق چاپ © 2022، شپرد مولین ریشتر و همپتون LLP.بررسی حقوق ملی، جلد دوازدهم، شماره 343


منبع: https://www.natlawreview.com/article/alert-،e-innovation-comes-to-part-25-fcc-proposes-new-reforms-its-satellite-and