۸۸ درصد از اراضی کشور سنددار شدند/ کاهش ۹ درصدی ازدواج و افزایش دو درصدی طلاق در ۱۴۰۳

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8751383/%DB%B8%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3