۸۱۰ هزار شرکت صوری شناسایی و غیرفعال شدند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8670844/%DB%B8%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF