۷۷ زندانی تهرانی با آغاز ماه مبارک رمضان به خانه‌هایشان بازگشتند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8692630/%DB%B7%DB%B7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF