۷۰ درصد مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک تولید داخل است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8561575/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA