۶۰ درصد پست‌های سازمانی در پزشکی قانونی بلاتصدی است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8747394/%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA