۵۵۷ زن به دلیل ناتوانی پرداخت بدهی در زندان هستند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8673446/%DB%B5%DB%B5%DB%B7-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF