۳۵ زندانی با دستور دادستان شهرستان ری آزاد شدند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8749484/%DB%B3%DB%B5-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF