۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار کشف و مسدودسازی شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8500555/%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF