۲۷ دستگاه آمبولانس رسوب شده در گمرک ترخیص شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8581553/%DB%B2%DB%B7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF