۲۵۶ بازدید مسئولان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از مراکز پلیس راه در ایام نوروز

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8707345/%DB%B2%DB%B5%DB%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2