۲۲ بهمن امسال چهره جدید سازمان ثبت رونمایی خواهد شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8490850/%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF