۲۰ موضوع لایحه به صورت خودکاربری در اختیار مردم قرار گرفت

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8550619/%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA