۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا در مدیریت اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8745494/%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA