۱۰ اولویت راهبردی در حوزه کودکان و نوجوانان تعیین و اهداف عملیاتی آن‌ها تدوین شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8500254/%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF