یک هزار و ۹۰۰ سند مبنا و پایه برای شهر آباده استان فارس صادر شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8542588/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF