یک محکوم تبعه جمهوری آذربایجان به کشورش منتقل شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8507105/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF