یک «رای» خلاصه عملکرد دستگاه قضا است/ تنظیم کارنامه برای بیش از ۲ هزار قاضی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8657955/%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C