یک دقیقه سکوت در نشست رؤسای نظام‌های قضائی سازمان همکاری شانگهای

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8740239/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C