گوشه‌ای از خدمات آیت‌الله رئیسی در زمان ریاست بر قوه قضاییه/ از تدوین سند تحول قضایی تا حمایت از تولید و اشتغال

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8739588/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84