گمنام سازی ۲۰ میلیون رای قضایی با استفاده از هوش مصنوعی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8535795/%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C