گزارش نتیجه جلسات ستاد اقتصادی قوه قضاییه باید ظرف مدت یک یا ۲ هفته اعلام شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8497923/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF