گزارش قوه قضاییه از تخلف جدید یک چهره مشهور اقتصادی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8654751/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C