گردشگری و صنایع دستی در مقوله دیپلماسی عمومی می‌تواند منشأ اثر باشد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8557656/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF