کیفرخواست پرونده محمد صادقی صادر شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8528226/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF