کیفرخواست مدیران یک شرکت خودروسازی صادر شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8589747/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF